Tuesday, 19/02/2019 - 17:52|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Phan Tuấn Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0944400459
  • Email:
   phantuanlinh78@gmail.com
 • Mai Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0943745789
 • Trần Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0948.713.469
  • Email:
   quangtrungtrn32@gmail.com
 • Võ Thị Ly Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban nữ công
  • Điện thoại:
   0919986167
  • Email:
   lyhuongthptnguyenhue@gmail.com
 • Lê Thị Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0914.582.777
  • Email:
   anhthule1978@gmail.com